DERATIZÁCIA

DERATIZÁCIA

Čo je to deratizácia?

Deratizácia je spôsob hubenia škodlivých hlodavcov, akými sú potkany, myši, krysy a pod. Ide o súbor opatrení zameraných na likvidáciu zdraviu i hospodársky škodlivých škodcov.


Primárnym účelom deratizácie je teda ochrana ľudského zdravia a tiež zabránenie ekonomickým škodám, ktoré sú takýmito hlodavcami výrazne často spôsobované. Deratizačné zásahy je doporučené vykonávať minimálne dvakrát do roka, najlepšie v obdobiach jar a jeseň.


Deratizáciu rozdeľujeme na:

  • Ochranná deratizácia - slúži na zabránenie šírenia infekčných chorôb a hospodárskych škôd,
  • Ohnisková deratizácia - vykonáva sa v ohnisku výskytu infekčných chorôb ľudí a zvierat,
  • Barierová deratizácia - vykonáva sa na vonkajšom obvode múrov budov a zabraňuje tak preniknutiu hlodavcov do vnútra budov,
  • Priebežná deratizácia - vykonáva sa dlhodobo vo vybraných objektoch.


Deratizácia sa vykonáva metódami:

  • Mechanickými – pasce,
  • Fyzikálnymi – zaplavovanie vodou, horúca para, ultrazvuk,
  • Biologickými – využívanie prirodzených nepriateľov – psy, mačky, fretky,
  • Chemickými – rodenticídy,


Orgán verejného zdravotníctva je spôsobilý nariadiť povinné hubenie škodcov v prípade, ak hrozí ich premnoženie alebo nepriaznivo ovplyvňujú epidemiologickú situáciu. Použitie konkrétneho typu deratizačných prípravkov sa určuje s prihliadnutím na ich vlastnú toxicitu a samozrejme prostredie, v ktorom sa využívajú. Pri samotnom výkone deratizácie sa dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj opatrenia na ochranu zdravia. Biologické metódy deratizácie sa v zariadeniach nepoužívajú.

Ak chceme predísť samotnému rozmnoženiu hlodavcov a druhotným následkom takéhoto rozmnoženia, je nevyhnutné, aby sa deratizácia vykonávala pravidelne a systematicky. Pod spojením ,,druhotné následky“ rozumieme rôzne priame, i nepriame hospodárske škody, ale predovšetkým zdravotné (hygienické) škody, ako prenos infekcií a chorôb, napr.: mor, besnota, salmonela, zápal mozgových blán, a pod.

Nevyhnutným predpokladom efektívneho ničenia škodlivých hlodavcov sú vedomosti nielen z oblasti biológie, ale aj o spôsobe životného prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Na základe daných skutočností určujeme, aký spôsob ničenia bude využitý a zároveň preventívne opatrenia zamerané proti ich šíreniu. Je známe, že hlodavce tvoria najpočetnejšiu skupinu cicavcov – hovoríme nielen o početnosti druhov (1800), ale aj o ich vysokej reprodukčnej schopnosti (v ideálnych podmienkach 1 pár potkanov vyprodukuje až 800 - 1200 kusov za rok).

Povinná jarná a jesenná regulácia živočíšnych škodcov

Chceli by sme vás upozorniť na legislatívnu povinnosť mať zabezpečenú deratizáciu, ktorá vyplýva zo zákona č. 355/2007 Z.z. ,,O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  vyzýva všetky povinné subjekty  podľa § 52   a §53  zákona č. 355/2007 Z. z. na realizáciu povinnej DERATIZÁCIE.

Hlodavce (myši, potkany) patria medzi významných prenášačov rôznorodých chorôb u ľudí i živočíchov. Disponujú veľkým rozmnožovacím potenciálom – v mnohých prípadoch dochádza k ich premnoženiu v ľudských obydliach i vo vonkajších priestoroch. Ak chceme predísť takémuto stavu a obmedziť epidemiologické riziko v oblasti verejného zdravia, je nevyhnutné pravidelne vykonávať špeciálne opatrenia na ničenie škodcov. Takými sú pravidelné celoplošné deratizácie, ktoré je potrebné vykonať najmenej dvakrát ročne, a to prípravkami na to určenými. Deratizáciu je povinné zabezpečiť v jarných a jesenných mesiacoch, primárnym účelom je likvidácia škodcov na čo najväčšom území a tiež zabránenie ich migrácii na iné územia.

Regulácia škodcov je v zmysle § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení, ktoré sú nariadené orgánmi verejného zdravotníctva. Takéto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby i obce, ktorým boli opatrenia nariadené. Je dôležité, aby fyzická osoba bola schopná preukázať splnené opatrenie pokladničným dokladom o kúpe použitého prípravku, ktorý, pre prípadnú kontrolu, uschová po dobu 3 mesiacov. V prípade zabezpečenia povinnosti prostredníctvom subjektu oprávneného na profesionálne vykonávanie deratizácie, je fyzická osoba povinná preukázať sa potvrdením o profesionálnom vykonaní deratizácie, ktoré jej tento subjekt vystaví. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, si uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre účely prípadnej kontroly po dobu 3 mesiacov.

Kontaktujte nás

PST TRADE, s.r.o.
Vajanského 13
91701 Trnava
IČO: 50967746
DIČ: 2120548397
IČ DPH: SK2120548397

 

Ing. Peter Pétery
konateľ spoločnosti

Tel.: +421 948 516 969
E-mail: petery@psttrade.com

 

Ing. Jozef Výboch
obchodný riaditeľ

Tel.: +421 908 760 317
E-mail: vyboch@psttrade.com